Köpvillkor

1. Företagsinformation

www.wiberger.se tillhandahålls av Eugen Wiberger AB med Org nummer 556183-5769. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse.

2. Priser

Varje vara anges inklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar.

3. Betalning

3.1 Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

3.2 Kortbetalning

Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

4. Frakt & Fraktmetoder

4.1 Leveranser

Beställningar som läggs före klockan 14.00 behandlas samma dag och levereras normalt inom 1-3 dagar. Leveransen sker direkt till den adress du har angett vid beställningstillfället

4.2 Reklamationsbestämmelser Mottagningskontroll.

Köparen ska i samband med leverans av Produkt göra en avstämning av antal mot följesedel samt kontrollera leveransen utifrån brister eller synliga fel.

I samband med att Produkt emballeras av, installeras, monteras eller i annat fall innan den används ska Köparen dessutom genomföra en noggrann besiktning av Produkten för att identifiera eventuella brister eller fel. EW svarar inte för brist eller fel som borde ha upptäckts genom ovan nämnda kontroller och som inte har reklamerats till EW inom fem (5) arbetsdagar från den tid när sådana kontroller har eller borde ha genomförts.

Du har som konsument 3 års reklamationsrätt enligt Svensk lag.

Reklamation anmäls, inom i tillämpliga Branschvillkor föreskriven tid eller annars genast efter det att förseningen, felet eller bristen har upptäckts eller borde ha upptäckts, skriftligen på mejl eller via telefon enligt de villkor som anges på EW hemsida.

5. Ångerrätt och öppet köp

Som kund har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan. Ångerrätten kan endast utnyttjas om varan kan återlämnas i originalförpackning och är i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och prova varan, men den får ej vara använd utöver detta. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp står kunden för returfrakten.

6. Återbetalningsskyldighet

Om du utnyttjar din ångerrätt ska vi betala tillbaka hela varans belopp snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi mottog varan. Du får själv betala returkostnaden när varan skickas tillbaka. Vi betalar returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket eller distanshandelslagen.

7. Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Eugen Wiberger AB att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1, Integritetspolicy.

8. Kontakt & Kundtjänst

Kontaktuppgifter till oss finner ni HÄR.

9. Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.

10 Force Majeure

10.1 Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse.

10.2 Klagomål

Har kund klagomål kan dessa framföras via våra kontaktsätt som ni finner HÄR.

10.3 Tvister & lagar

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Som konsument kan du dock alltid hänvisa en eventuell tvist till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN antingen via deras hemsida www.arn.se

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Parter i ärendet är säljaren, det vill säga Eugen Wiberger AB. Alla tvister ska lösas enligt svensk rätt.

Bilaga 1, Integritetspolicy

Denna integritetspolicy har antagits av Eugen Wiberger AB, org. nr. 556183-5769, och gäller för vår behandling av dina personuppgifter i egenskap av besökare på vår hemsida, vår kund, anställd hos vår kund, potentiell framtida kund eller representant för sådan samt anställd hos vår leverantör. I enlighet med tillämplig lagstiftning om integritetsskydd ansvarar Eugen Wiberger AB (EW) för behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan.

INTRODUKTION

Din integritet är viktig för oss och vi strävar efter en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Termen ”personuppgifter” avser sådan information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ. Behandling av personuppgifter avser alla åtgärder som vi, eller någon tredje part som vi anlitar, vidtar med dessa personuppgifter. Personuppgifter får endast användas för specifika och uttryckligen angivna ändamål. EW kommer aldrig att sälja dina personuppgifter.

INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER, INKLUSIVE RÄTTSLIG GRUND

I din kontakt med EW kommer du att lämna viss information till oss såsom exempelvis namn och kontaktuppgifter. Dina personuppgifter har i regel inhämtats antingen direkt från dig eller från din arbetsgivare i samband med det affärsförhållande som föreligger mellan oss och din arbetsgivare. Vi kan även hämta in personuppgifter om dig från andra källor. Det är inte ett lagstadgat krav att lämna dina personuppgifter till oss. Däremot kan vår möjlighet att ingå avtal och därefter fullgöra vårt avtal med dig påverkas om du inte lämnar dina personuppgifter.

- FÖR DIG SOM KUND ELLER ANSTÄLLD HOS KUND:

Vi behandlar personuppgifter som du har tillhandahållit oss i syfte att administrera affärsrelationen med dig i egenskap av kund eller anställd hos kund. Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av vår skyldighet att uppfylla våra förpliktelser mot dig som kund. Då dina personuppgifter som anställd hos kund behandlas gör vi detta med stöd av en intresseavvägning. EW:s berättigade intresse är att kunna fullgöra våra förpliktelser mot din arbetsgivare och vår kund. Om du har gett oss ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring. Denna behandling kan omfatta utskick av katalog, information om våra produkter och annan direktmarknadsföring. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring med stöd av en intresseavvägning. I tillämpliga fall behandlar vi personuppgifter om dig som kund eller om dig som anställd hos kund för bokföringsändamål. Vi utför denna behandling med stöd av rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

- FÖR DIG SOM INTE ÄR KUND OCH INTE ANSTÄLLD HOS KUND:

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med din kontakt med oss eller då du ber oss kontakta dig. Ändamålet med EW:s behandling är att kunna hjälpa dig med dina frågor rörande EW eller nyttjandet av någon av våra produkter. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. EW:s berättigade intresse är att kunna hjälpa framtida kunder och andra intresserade genom att besvara frågor och tillhandahålla eventuellt material.

- FÖR DIG SOM ANSTÄLLD HOS LEVERANTÖR:

Dina personuppgifter som anställd hos en leverantör till oss behandlas i syfte att administrera affärsrelationen med din arbetsgivare och vår leverantör. Ändamålen innefattar exempelvis fakturahantering, betalning, hantering av leveranser samt kontakt och kommunikation. Då dina personuppgifter som anställd behandlas gör vi detta med stöd av en intresseavvägning. EW:s berättigade intresse är att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot din arbetsgivare och vår leverantör. I tillämpliga fall behandlar vi personuppgifter om dig som är anställd hos leverantör för bokföringsändamål. Denna behandling utför vi med stöd av rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen. Personuppgifterna kommer att sparas tills dess att vi meddelats att det utsetts en ny person och/eller representant.

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Våra personuppgiftsbiträden är exempelvis våra IT- och systemleverantörer. Vi överför även dina personuppgifter till mottagare som inte utgör personuppgiftsbiträden såsom exempelvis till vissa myndigheter. Dessa mottagare är sådana som är självständigt personuppgiftsansvariga för sin behandling.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig och/eller din arbetsgivare behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig och/eller din arbetsgivare. För att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan. Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av samtycke behandlas fram tills dess att du återkallar ditt samtycke. Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av en intresseavvägning med ändamål att marknadsföra oss mot dig behandlas i enlighet med tillämplig nationell lag och praxis. Är du/din arbetsgivare inte aktiv kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter som längst fem (5) år efter avslutat affärsförhållande. Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas enligt bokföringslagens krav i sju (7) år. Vi behandlar även vissa uppgifter om ditt köp i enlighet med tillämplig köp- eller konsumentköpslagstiftning.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt tillämplig lagstiftning om integritetsskydd har du när som helst rätt att begära tillgång till de personuppgifter som lagrats avseende dig, få felaktiga personuppgifter korrigerade, begära att vi ska sluta behandla och radera dina personuppgifter, begära att användandet av dina personuppgifter begränsas, utöva din rätt till dataförflyttning, dra tillbaka samtycke för särskilt behandlande (där sådant samtycke har erhållits), samt invända mot behandlingen av personuppgifterna. I sådant fall, vänligen kontakta EW via kontaktuppgifterna nedan. Du har också rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning om integritetsskydd.

KONTAKTA OSS

Om du vill komma i kontakt med EW med anledning av vår behandling av dina personuppgifter, eller utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss skriftligen per e-post eller post: wiberger@wiberger.se

Eugen Wiberger AB
Transportgatan 5A
422 46 Hisings Backa

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

EW förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy.