Eugen Wiberger AB • Tel: 031-52 03 00 • wiberger@wiberger.se
Eugen Wiberger AB • Tel: 031-52 03 00
wiberger@wiberger.se

Hakar till excenterlås

Hake typ A till excenterlås
Typ A: hål i dragriktningen
Hake typ B till excenterlås
Typ B: hål vinkelrätt mot dragriktningen
Hake form C till excenterlås
Typ C: vinklad, för montering på ex.vis lock
Hakar, typ A:
1
2
 
Hakar, typ B:
3
4
 
Hakar, typ C:
5
 
Övriga hakar:
6
7